Δημόσιο Χρέος – Αποτίμηση των 2 προτάσεων επίλυσης του

debt
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Δημήτρης Γκιόκας
Οικονομικός Αναλυτής

Το χρέος της Ελλάδας ανέρχεται σήμερα σε €322 δις, ίσο με το 175% του ΑΕΠ. Από αυτά, €195 δις προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, €32 δις από το ΔΝΤ, €45 δις αφορούν ομόλογα που έχει στην κατοχή της η ΕΚΤ, €15 δις είναι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (έντοκα γραμμάτια), ενώ τα υπόλοιπα δάνεια αθροίζουν σε €35 δις.

Τα δάνεια με τις περισσότερες πιθανότητες αναδιάρθρωσης είναι σαφέστατα τα €195 δις των Ευρωπαίων εταίρων, διότι: 1ον) Το καταστατικό του ΔΝΤ δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση αναδιάρθρωση δανεισμού. 2ον) Η ΕΚΤ δεν έχει προς το παρών τη δυνατότητα έκδοσης Ευρωομολόγων, ώστε – μέσω της έκδοσής τους – να εξετάζαμε το ενδεχόμενο επαναγοράς/απορρόφησης ισόποσων ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες. Ακόμα όμως κι αν αυτό συμβεί, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη διάρκεια, τα επιτόκια και τους όρους ενός μελλοντικού Ευρωομολόγου.

Οι δύο εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται στο δημόσιο διάλογο είναι:

 1. Επιμήκυνση του διαστήματος αποπληρωμής των δανείων σε μεγάλο βάθος χρόνου, έστω 70 έτη, με σταθερό, «κλειδωμένο» επιτόκιο στα σημερινά ιστορικά χαμηλά επίπεδα (0.05%).
 2. Μονομερής διαγραφή δανεισμού 50%.

Αποτίμηση των 2 εναλλακτικών σεναρίων:

 1. Επιμήκυνση 70 έτη
 • Αν καθορίσουμε σε 1% το διηνεκές προεξοφλητικό επιτόκιο, η Παρούσα Αξία των €195 δις που θα αποπληρωθούν σε 70 χρόνια ισούται με: 195/(1 +1%)^70 = €97 δις. Δηλαδή η αξία του  δανείου μειώνεται κατά 98 δις, ήτοι -50,3%!!!
 • Η εξοικονόμηση τόκων από τα χαμηλά επιτόκια θα είναι €1,5 δις / χρόνο
 • Οι πιθανότητες αποδοχής από τους Ευρωπαίους είναι υψηλές, καθώς ήδη έχουν συμφωνήσει την επιμήκυνση του 2ου πακέτου του ESM (€110 δις) στα 30 έτη και 10ετή περίοδο χάριτος πληρωμής τόκων.
 • Η λύση αυτή έχει ως γνώμονα την επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης με εργαλείο τις μεγάλες και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα αναλάβει να περαιώσει η Ελλάδα ως αντάλλαγμα.
 • Επιπλέον δε θίγει τους λαούς της ΕΕ, οι οποίοι μέσω των κοινοβουλίων τους έχουν στηρίξει οικονομικά την Ελλάδα, ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία αρνητική οικονομική ή διπλωματική επίπτωση.
 • Η Ελλάδα παραμένει στο Ευρώ.
 • Οι αγορές είναι ανοιχτές για άντληση κεφαλαίων

 

 1. Μονομερής Διαγραφή
 • Με «κούρεμα» 50% το νέο  δάνειο ανέρχεται σε €97,5 δις, δηλαδή ελαφρώς μεγαλύτερο από την Παρούσα Αξία στο σενάριο της επιμήκυνσης!!!
 • Η εξοικονόμηση τόκων από τo μειωμένο ποσό δανείου (τα  επιτόκια προφανώς παραμένουν ως έχουν) θα είναι €1,1 δις / χρόνο, δηλαδή μικρότερη από αυτήν του 1ου σεναρίου
 • Οι πιθανότητες αποδοχής από τους Ευρωπαίους είναι μηδενικές.
 • Μη αποδοχή θα οδηγήσει σε οικονομική αναταραχή και κλειστές αγορές για άντληση κεφαλαίων.
 • Η έξοδος από το Ευρώ είναι αναπόφευκτη.
 • Αλυσιδωτή αντίδραση: 1) Επιστροφή στη δραχμή, 2) υψηλός πληθωρισμός, 3) εσωτερικός δανεισμός για κάλυψη αναγκών, 4) Κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ, 5) διεθνής απομόνωση

Ξεκάθαρα λοιπόν η Ελλάδα πρέπει ΕΝΩΜΕΝΗ να δώσει με όλες τις δυνάμεις τη μάχη για την επίτευξη της επιμήκυνσης και να μην αιθεροβατεί σε μη εφικτές και επικίνδυνες προτάσεις.

 

 

Παλαιότερα άρθρα: