ΕΣΕΕ: Αναγκαιότητα για έναν ενιαίο Ευρωπαϊκό Συντελεστή ΦΠΑ

esse
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα έγινε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και με την συμμετοχή της ΕΣΕΕ μία συνάντηση με όλους τους επικεφαλής εκπροσώπους των εργοδοτικών φορέων σχετικά με την οριζόντια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης αποτυπώθηκαν στο ακόλουθο κοινό ανακοινωθέν:

1. Οι φορείς υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της οριζόντιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ΜμΕ. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην άμεση αντιμετώπιση των σημαντικών θεμάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ όπως και στον έλεγχο και στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

2. Έκριναν απαραίτητη τη δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης για τις ΜμΕ, με στόχο την αναβίωση των ΜμΕ και την ενεργοποίηση των εθνικών πολιτικών για τις ΜμΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο.

3. Ζήτησαν να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ΜμΕ, ιδιαίτερα των πολύ μικρών, κατά τη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών, βάσει των αρχών «Think Small First» και «Only One principle» όπως έγκαιρη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφαρμογή του SME test, πρόγραμμα REFIT κλπ.

4. Εντόπισαν τις παρακάτω κατηγορίες προτεραιοτήτων που πρέπει να διευθετηθούν το ταχύτερο δυνατό.

α) Προώθηση επιχειρηματικότητας: Ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας μέσω εκπαίδευσης, κατάργησης εμποδίων κλπ.

β) Ενιαία αγορά βάσει καλύτερων και πιο ευέλικτων ρυθμίσεων: Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς χωρίς φραγμούς μέσω πλήρους εφαρμογής της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, διασφάλισης της πρόσβασης σε πληροφόρηση, δίκαιης εξισορρόπησης επιχειρηματικών συμφερόντων και προστασίας καταναλωτών κ.ά..

γ) Ψηφιοποίηση: Θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για την τόνωση της παραγωγικότητας και της μεγέθυνσης ενώ απαιτούνται στοχευμένα μέτρα που θα επιτρέπουν στις ΜμΕ να επωφεληθούν της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.

δ) Δεξιότητες: Υπογραμμίζεται η σημασία διασφάλισης αντιστοίχησης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών των επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης κ.λπ.

ε) Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση: Απαιτείται καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ τραπεζικής σταθερότητας και πρόσβασης των ΜμΕ σε τραπεζικό δανεισμό, ενώ οι ΜμΕ θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές δανειοδότησης. Επιπλέον, ζητείται απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία και εφαρμογή της Οδηγίας «Late Payment«.

στ) Εμπόριο και ΜμΕ: Χρειάζεται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την εξωστρέφεια (πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, δυνατότητα ολοκλήρωσης σε παγκόσμιες εμπορικές αλυσίδες). Μία διέξοδος θα μπορούσε να προέλθει από τη δημιουργία ειδικού κεφαλαίου για τις ΜμΕ σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες.

5. Ζήτησαν την αναγνώριση της ανομοιογένειας της κατηγορίας των ΜμΕ σε όρους μεγέθους, τομέα δραστηριότητας, νομικής μορφής και ιδιοκτησίας, για τη διασφάλιση μιας συνεπούς οριζόντιας πολιτικής για τις ΜμΕ. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση της στόχευσης των εκάστοτε πολιτικών, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ΜμΕ (αυτοαπασχολούμενοι, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες).

Η ΕΣΕΕ, τέλος, υποστηρίζει τη κοινή θέση των ευρωπαϊκών εργοδοτικών φορέων, ότι προϋπόθεση για μια αποτελεσματική οριζόντια πολιτική για τις ΜμΕ αποτελεί η στενή συνεργασία θεσμών, όπως το Συμβούλιο για την Ανταγωνιστικότητα, το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους εκπροσώπους των ΜμΕ και την Ομάδα για τις ΜμΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάλιστα σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης ανέφερε:

«… Η Κομισιόν έχει ήδη παρουσιάσει για διαβούλευση ένα μελλοντικό σύστημα ΦΠΑ, που θα μπορεί να μειώσει τη διασυνοριακή απάτη κατά 80% και τη γραφειοκρατία. Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης ενιαίου χώρου και συντελεστή ΦΠΑ στο 15% μπορεί να έχει επιπλέον απόδοση περίπου 40-50 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το ενιαίο σύστημα, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου και η απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό διασυνοριακό εμπόριο είναι στο στόχαστρο της ΕΣΕΕ, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τον ΦΠΑ σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη ύψους 1 τρις ευρώ ή 7% του ΑΕΠ της Ε.Ε., αλλά ανησυχεί εξαιτίας του γεγονότος ότι τα έσοδα από ΦΠΑ έχουν μειωθεί ετησίως κατά 170 δις ευρώ, κυρίως λόγω των παράνομων διασυνοριακών συναλλαγών. Ένας ενιαίος ευρωπαϊκός συντελεστής ΦΠΑ για τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα…».

Εν κατακλείδι, τα συμπεράσματα αυτά βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση, αλλά σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προσέγγισης των εργοδοτικών φορέων με τις ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις προκειμένου να μπορέσουν αυτά τα μέτρα να μην μείνουν σε επίπεδο συζήτησης, αλλά να περάσει σε επίπεδο εφαρμογής.

Παλαιότερα άρθρα: