ΕΣΠΑ: Τρόπος διαμοιρασμού πόρων ύψους 370 εκατ. Ευρώ

ΕΣΠΑ 2004-2010
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης ανακοίνωσε τα τέσσερα νέα κοινοτικά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ ύψους 370 εκατ. ευρώ, το οποίο προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μικρομεσαίες, νεοφυείς και τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και για άνεργους πτυχιούχους.

Αναλυτικότερα, από τις 8 Μαρτίου μέχρι και τις 7 Απριλίου είναι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, ανάλογα με τη δράση, ενώ ο προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου της προκήρυξής τους ανέρχεται στα 252,5 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ύψος, μαζί με τον δεύτερο γύρο των προσκλήσεων, θα φτάσει στα 370 εκατ. ευρώ.

Τα προγράμματα αυτά ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος τόνισε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι «αποτυπώνουν το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, που εστιάζει σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία, υψηλή προστιθέμενη αξία και ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική διάσταση του όλου σχεδιασμού». Αναλυτικά οι τέσσερις δράσεις έχουν ως εξής:

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι στα 72 εκατ., οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων από τις 17 Μαρτίου έως τις 27 Απριλίου και μπορούν να συμμετέχουν όσοι είναι:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 15.000 έως 60.000 ευρώ και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου, κατά 100%, οι λειτουργικές δαπάνες για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων. Το μισθολογικό κόστος, ο εξοπλισμός και η ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι κάποιες από τις δαπάνες που επιδοτούνται.

Αυτές θα πρέπει να είναι στους ακόλουθους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, όπως έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Επανεκκίνηση»:

1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.
2. Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.
3. Υλικά / Κατασκευές.
4. Εφοδιαστική Αλυσίδα.
5. Ενέργεια.
6. Περιβάλλον.
7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.
8. Υγεία-Φάρμακα.

Για να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συστήσει μία από τις ακόλουθες εταιρικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ), ενώ δεν είναι επιλέξιμη η ΑΕ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, δηλαδή αυτές που επιδοτούνται, είναι:

 • Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου).
 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας).
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη).
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες.
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
 • Αποσβέσεις παγίων.
 • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
 • Προμήθεια αναλωσίμων.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων).
 • Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις.
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17 Μαρτίου του 2016, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι ο υποψήφιος επενδυτής να μην έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν. Για την ακρίβεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1η Ιανουαρίου του 2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Πτυχιούχοι
Ο προϋπολογισμός για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι στα 32,5 εκατ. ευρώ και οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 8 Μαρτίου μέχρι τις 15 Απριλίου του 2016.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.

 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Όσοι συμμετάσχουν θα επιδοτηθούν για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους.

Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται ανάλογα με τη σύνθεση και το είδος της επιχείρησης:

 • Έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
 • Έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 • Έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ίσο ή μέχρι 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ίσο ή μέχρι 35.000 ευρώ.

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1η Ιανουαρίου του 2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τον τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 8 Μαρτίου του 2016, ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
Ο προϋπολογισμός της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών» είναι στα 70 εκατ. ευρώ και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι από τις 29 Μαρτίου έως τις 17 Μαΐου του 2016.

Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και συγκεκριμένα:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β” και Γ” κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Οι ενισχύσεις που μπορούν να διεκδικήσουν κυμαίνονται από τις 15.000 έως τις 150.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, μηχανήματα – εξοπλισμό.
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
 • Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).
 • Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μεικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα θέσεων.
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτήν τη δράση είναι:

1. Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσον όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, ήτοι εργαζομένους που να έχουν κάνει συνολικά 150 ημερομίσθια.
2. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μέσον όρο, τη διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, ήτοι εργαζομένους που να έχουν κάνει συνολικά 150 ημερομίσθια.
3. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτήν τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr, ενώ δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 17 Μαΐου του 2016.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τον τόπο αποστολής και παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

 • 72 εκατ. είναι ο προϋπολογισμός για νεοφυείς επιχειρήσεις με δικαιούχους ανέργους και επιτηδευματίες
 • 25 χιλ. είναι η επιδότηση σε πτυχιούχο για δημιουργία ατομικής επιχείρησης
 • 15 χιλ. έως 150 χιλ. ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν όσοι λειτουργούν μικρομεσαία επιχείρηση ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τουρισμό

Στο πρόγραμμα για την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β” και Γ” κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015.

Όσων οι προτάσεις γίνουν αποδεκτές μπορούν να επιδοτηθούν με ποσά από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:
1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – εξοπλισμός.
2. Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
3. Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
4. Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
5. Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα/υπηρεσίες.
6. Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE).
7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτήν τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τον τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

Εν κατακλείδι, είναι πολύ θετικό να ανοίγουν τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ και ακόμη πιο θετικό το γεγονός πως έχουν επιλεγεί οι παραπάνω κατηγορίες, δηλαδή οι πτυχιούχοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά δεν φτάνει μόνο να υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες φορολογικές συνθήκες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι νέες επιχειρήσεις να τυχαίνουν κάποιους ευνοϊκούς όρους, όπως γίνεται στα υπόλοιπα κράτη.

Παλαιότερα άρθρα: