Η Intrakat μειοδότης σε μεγάλο διαγωνισμό της ΕΡΓΟΣΕ

ergose-sepolia
Διαβάστε επίσης

Η κοινοπραξία Intrakat – Σιδηροδρομικά Έργα αναδείχθηκε ως προσωρινός μειοδότης για το έργο της κατασκευής «τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος ΣΣ. Αθηνών – Τρεις Γέφυρες, με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων» προϋπολογισμού 122 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προσέφερε έκπτωση 45,71% για το έργο του οποίου τμήμα της χρηματοδότησης θα προέλθει από τον ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Όσον αφορά τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, η ΕΡΓΟΣΕ υπολογίζει σε περίπου 94 εκατ. ευρώ τη δαπάνη των εργασιών, σε 19,9 εκατ. ευρώ τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου, σε 9,9 εκατ. ευρώ τα απρόβλεπτα έξοδα , σε 903 χιλιάδες ευρώ τις απολογιστικές εργασίες, ενώ έχουν προϋπολογιστεί 1,2 εκατ. ευρώ ως αναθεώρηση στις τιμές.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή κατασκευάζεται επί της υφιστάμενης ζώνης κυκλοφορίας σταδιακά – πρώτα ο Δυτικός διάδρομος και κατόπιν ο Ανατολικός. Συνοπτικά στο αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου συμπεριλαμβάνονται:

  • Το τεχνικό υπογειοποίησης – τεχνικό Cover & Cut (top-down) αποτελούμενο από 47 επιμέρους τεχνικά που κατασκευάζονται σε δύο (2) φάσεις (Δυτικός – Ανατολικός Διάδρομος).
  • Tα προσωρινά υδραυλικά έργα
  • Τα μόνιμα υδραυλικά έργα (αποχέτευσης–αποστράγγισης σήραγγας, υπερχειλιστές παντοροϊκού δικτύου & δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων)
  • Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις του υπόγειου τεχνικού και των αντλιοστασίων ακαθάρτων για την αποχέτευση – αποστράγγιση ομβρίων της σήραγγας.
  • Τα κτίρια εξυπηρέτησης (Η/Μ εγκαταστάσεις).
  • Η κατασκευή των δύο νέων άνω διαβάσεων πεζών.
  • Η κατασκευή της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής.
  • Η αποκατάσταση του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.
  • Τα έργα πρασίνου και η αποκατάσταση τοπίου

Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των κατασκευών του έργου, ήτοι των κατασκευών της περιόδου «Ερευνών – Μελετών – Κατασκευών» (Τ1) και παράδοσης αυτού στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ορίζεται, από την Υπηρεσία, ίση με πενήντα δύο (52) ημερολογιακούς μήνες, με αφετηρία την ημέρα, που θα υπογραφεί η Σύμβαση.

Πηγή: capital.gr

Παλαιότερα άρθρα: