Μάθετε πώς υπολογίζεται η αποζημίωση για τους απολυμένους της διαθεσιμότητας

payback
Διαβάστε επίσης

Τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθεί η αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα,εκίνων που θα απολυθούν ή έχουν απολυθεί, λόγω της λήξης του οκτάμηνου του εν λόγω καθεστώτος καθορίζουν με κοινή υπουργική απόφαση τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.

Εκτός απο την διαδικασία για τους «διαθέσιμους» προβλέπονται τα δικαιολογητικά αλλά και ο υπολογισμός της αποζημίωσης

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, συγκεκριμένα η απόφαση των δύο υπουργείων καθορίζε τον τρόπο, τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης στους μόνιμους και τους υπηρετούντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η ανωτέρω αποζημίωση υπολογίζεται και απομειώνεται κατά 60% για το επικουρικά ασφαλισμένο προσωπικό και κατά 50% για το μη επικουρικά ασφαλισμένο προσωπικό. Η εν λόγω αποζημίωση συμψηφίζεται με τις αποδοχές διαθεσιμότητας που έλαβαν οι δικαιούχοι και μετά τον συμψηφισμό της δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ΕΥΡΩ. Εάν οι αποδοχές που καταβλήθηκαν κατά το χρόνο της θέσεως σε διαθεσιμότητα συγκρινόμενες με τη δικαιούμενη αποζημίωση υπερβαίνουν αυτή, η διαφορά δεν αναζητείται από τους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Η προαναφερόμενη αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους, ως ακολούθως:

1. Από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, για απολυόμενους υπαλλήλους αυτών, μέσω των αρμόδιων Υ.Δ.Ε. ή Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου περί Ανεξάρτητων Αρχών με οικονομική αυτοτέλεια. 2. Από τους οικείους ΟΤΑ. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα ΝΠΔΔ που χρηματοδοτούνται προς τούτο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, μέσω των αρμοδίων Υ.Δ.Ε. που εκκαθαρίζουν τις δαπάνες τους ή Οικονομικών Υπηρεσιών των εν λόγω φορέων, κατά περίπτωση. 3. Από τα εποπτεύοντα Υπουργεία, προκειμένου για υπαλλήλους ν.π.δ.δ. που δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, μέσω των Υ.Δ.Ε. που εκκαθαρίζουν τις δαπάνες των οικείων Υπουργείων. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικού του οικείου φορέα.

2. Η ανωτέρω Υπηρεσία, μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, συντάσσει την κατάσταση πληρωμήςελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. ή το αρμόδιο Τμήμα της, κατά περίπτωση, για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου. 3. Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ, αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ή την Οικονομική Υπηρεσία του οικείου φορέα και εξοφλούνται μέσω ΕΑΠ., εφόσον ο φορέας είναι ενταγμένος στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση του δικαιούχου.

2. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

3. α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, που περιλαμβάνει: ¡) το Φορέα/ Ειδικό Φορέα/ Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη. iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, (ΑΜΚΑ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN], iν) την αιτιολογία πληρωμής της δαπάνης, το ποσό της δικαιούμενης αποζημίωσης, το φόρο και τις λοιπές κρατήσεις, καθώς και το καθαρό καταβλητέο ποσό στο δικαιούχο. β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού του οικείου φορέα.

4. Διαπιστωτική Πράξη της Διεύθυνσης Διοικητικού του οικείου φορέα για τη λύση της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου λόγω κατάργησης της θέσης που κατείχε και ένταξης του σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

5. Βεβαίωση της ανωτέρω Υπηρεσίας περί: α) του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, ήτοι χρόνου υπηρεσίας που ελήφθη υπόψη για την μισθολογική κατάταξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 (Α. 226) και του χρόνου που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, β) της συμπλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων για λήψη σύνταξης.

6. Βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών στην οποία θα αναγράφονται οι φορείς ασφάλισης του δικαιούχου και θα βεβαιώνεται το ύψος: α) του βασικού μισθού του υπαλλήλου κατά το μήνα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και
β) των αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος κατά την περίοδο που τελούσε σε καθεστώς διαθεσιμότητας. 7. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έλαβε καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία

Παλαιότερα άρθρα: