Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα 4 Νέα ευρωπαϊκά προγράμματα

business-epixeirhmatikothta-ergasia-meeting-620x320
Διαβάστε επίσης

Σε ισχύ είναι από τις 8/2/2016 είναι τα 4 νέα ευρωπαικά προγράμματα, που αφορούν ανέργους, επαγγελματίες αλλά και ΜΜΕ που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

Τα προγράμματα καθώς και οι όροι των προγραμμάτων αυτών παρουσιάζονται παρακάτω.

1. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ) – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ επιχειρήσεων οκτώ τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων – υπηρεσιών τους.

Για να δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πατήστε εδώ.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:
- Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο οι περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
- Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
- ∆ιαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑ∆ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑ∆, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις που αιτούνται επιδότηση θα πρέπει:
Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους.
Να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 .
Να απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα προσωπικό.
Να έχουν την απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής.
Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑ∆, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής.
Να μην λειτουργούν σύμφωνα με το σύστημα δικαιόχρησης (franchising).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 15.000,00€ – 200.000,00€ και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015.
Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 40%.
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται 10% μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλον χώρος 1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
1.2 Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
40%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός
2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας
2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής
2.4 Λοιπός Εξοπλισμός (κλάρκ, επαγγελματικό αυτοκίνητο, έπιπλα γραφείο, τηλεφωνικά κέντρα) 90%
3. Άϋλες ∆απάνες 3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
3.2 Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
3.4 Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων. 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι
100.000€
4. Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού 4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού
4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νέου Προσωπικού

40% και μέχρι 24.000€ (12.000,00€/ΕΜΕ)

Σημαντικές Παρατηρήσεις :
• Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (11/02/2016).
• Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.
• Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα απαιτείται η απόδειξη ιδίας συμμετοχής.
• Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.
• Σε περίπτωση κτιριακών δαπανών απαιτείται μισθωτήριο εξαετίας (6 έτη) ενώ για ανέγερση μισθωτήριο δωδεκαετίας (12 έτη)
• Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 07 Απριλίου 2016 έως 20 Μαΐου 2016

2. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
Ειδικότερα:
άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης,
ή
φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000€ για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για οικογενειακό εισόδημα
Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01.01.2012 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιδότησης
Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€.
Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για συνεργασία 2 δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει ως 40.000€, ενώ για συνεργασία 3 ή περισσότερων δικαιούχων αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης
1 Η αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
2 Τα λειτουργικά κόστη της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, θέρμανση, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες) έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
3 Οι αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κτλ) έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
4 Οι δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
5 Η προμήθεια αναλωσίμων έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
6 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
7 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως 12.000€
8 Αποσβέσεις Παγίων/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου

Σημαντικές Παρατηρήσεις :
• Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες.
• Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
• Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 08 Μαρτίου 2016 έως 15 Απριλίου 2016

3. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και των συναφών με τον τουρισμό κλάδους. Ορισμένα από τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι τα ακόλουθα:

Ξενοδοχεια Ταξιδιωτικά πρακτορεία Υπηρεσίες πισίνας
Καταλύμματα Υπηρεσίες κρατήσεων Υπηρεσίες εκμετάλευσης θαλάσσιων λουτρών
Ενοικιαζόμενα δωμάτια διοργάνωση οργανωμένων περιηγήσεων Υπηρεσίες πάρκων αναψυχής
κατασκηνώσεις Οργάνωση συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων κτλ Υπηρεσίες διοργάνωσης γάμων και συναφών εκδηλώσεων
κάμπινγκ Ενοικίαση αλόγων ιππασίας Χιονοδρομικά κέντρα
Ενοικιάσεις λεοφωρείων Εκμάθηση θαλάσσιων σπορ Ενοικίαση σκαφών
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών κτλ Υπηρεσίες γηπέδων (5χ5, τέννις, γκόλφ κτλ) Ενοικίαση εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδες, σκί κτλ)
Θαλάσσιες μεταφορές Υπηρεσίες καρτ Ενοικίαση ποδηλάτων

Για να δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πατήστε εδώ.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- η επιχείρηση να έχει συσταθεί πριν από 31 Δεκεμβρίου 2015.
- οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1 Ιανουαρίου 2014 θα πρέπει την τελευταία τριετία να έχουν τουλάχιστον 0,5 ΕΜΕ απασχόλησης ανά έτος (δηλαδή 1 τετράωρο υπάλληλο για 12 μήνες ή 1 οκτάωρο υπάλληλο για 6 μήνες). Σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί λιγότερο από 3 έτη, η προϋπόθεση για μέσο όρο 0,5 ΕΜΕ την τριετία, προσαρμόζεται αντίστοιχα σε μέσο όρο 0,5 ΕΜΕ στο διάστημα λειτουργίας της.
- η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας, ή βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
- να τηρούν τον κανόνα de minimis

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 150.000€ αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός της επένδυσης δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000 ευρώ.
Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 40% (ή σε 50% στην περίπτωση αύξησης προσωπικού κατά 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

- ανέγερση, ανακαίνιση, διαμόρφωση χώρων, βαψίματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, πλακάκια κτλ
- μηχανήματα και εξοπλισμός
- εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
- συστήματα ποιότητας (ISO, HACCP κτλ) μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό
- προβολή, προώθηση μέχρι 15.000 ευρώ
- λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού μέχρι 20.000 ευρώ
- μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000 ευρώ. Για επιχειρήσεις μεταφορών, ενοικίασης και εκμίσθωσης δεν υπάρχει περιορισμός στην αγορά μεταφορικών μέσων.
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες : παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου, μελέτες, έρευνες αγοράς
- μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) μέχρι 40% του συνολικού προϋπολογισμού με ανώτατο τα 24.000 ευρώ

Σημαντικές Παρατηρήσεις :
• Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την 11 Φεβρουαρίου 2016
• Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία των αποτελεσμάτων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 29 Μαρτίου 2016 έως 17 Μαΐου 2016

4. «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)»

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση (α) ανέργων και (β) φυσικών προσώπων, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Για να δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορία δικαιούχων (α)
- Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
- Να διαθέτουν ΑΦΜ
- Να συστήσουν επιχειρήσεις με τις εξής μορφές: Ε.Π.Ε , Ο.Ε, Ε.Ε , Ι.Κ.Ε , Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση τουΝ.4019/2011.
- Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. Επιπρόσθετα να διαθέτουν μόνο επιλέξιμους Κ.Α.Δ. , καθ΄ όλη την διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
- Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 και η ενιαία επιχείρηση να τηρεί τον κανόνα de minimis.

Κατηγορία δικαιούχων (β)
- Να είναι ενεργοί ατομικοί επιχειρηματίες (επιτηδευματίες) χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Να μην ασκούν εμπορική δραστηριότητα (εάν τα μικτά έσοδα από εμπορική δραστηριότητα είναι λιγότερα του 25% του συνόλου θεωρείται ότι δεν ασκούν).
- Να διαθέτουν ΑΦΜ
- Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει σε μία μόνο αίτηση χρηματοδότησης.
- Να συστήσουν επιχειρήσεις με τις εξής μορφές: Ε.Π.Ε , Ο.Ε, Ε.Ε , Ι.Κ.Ε , Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση τουΝ.4019/2011.
- Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. Επιπρόσθετα να διαθέτουν μόνο επιλέξιμους Κ.Α.Δ. , καθ΄ όλη την διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
- Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 και η ενιαία επιχείρηση να τηρεί τον κανόνα de minimis

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 60.000€. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός της επένδυσης δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000€.
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

- Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες κ.ά.) έως 60% επί του προϋπολογισμού.
- Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης κ.α) έως 8% επί του προϋπολογισμού.
- Δαπάνες προβολής δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 15% επί του προϋπολογισμού.
- Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 30% ΕΚΤ (χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας).
- Αγορά/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας έως 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας.
- Προμήθεια αναλωσίμων έως 15% επί του προϋπολογισμού.
- Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) έως 30% επί του προϋπολογισμού.
- Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/ έως του ποσού των 24.000 ευρώ.
- Δαπάνες προετοιμασίας , υποβολής κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας έως 20% επί του προϋπολογισμού.

Σημαντικές Παρατηρήσεις :
• Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία των αποτελεσμάτων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 17 Μαρτίου 2016 έως 27 Απριλίου 2016

για περισσότερες πληροφορίες, ALPHA PLAN CONSALTUNTS
Πλ. Καρύτση 4Α, 10561, Αθήνα

Παλαιότερα άρθρα: