Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Αντιμετώπιση αδήλωτης εργασίας και κοινωνικού ντάμπινγκ

symfwnia
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο μη δεσμευτικού χαρακτήρα ψηφίσματα, τα οποία ζητούν μεταξύ άλλων την επιβολή αυστηρότερων διαδικασιών επιθεώρησης εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και η αδήλωτη εργασία. Εισηγήτρια στο συγκεκριμένο ψήφισμα ήταν η Jutta Steinruck (Σοσιαλιστές, Γερμανία).

Η εισηγήτρια του ψηφίσματος δήλωσε: «Οι επιθεωρήσεις εργασίας σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ΕΕ. Η πάταξη της αδήλωτης εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σήμερα στο 18.8% του ΑΕΠ της ΕΕ, θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδα από φόρους και τις κρατικές κοινωνικές παροχές. Ο τομέας των επιθεωρήσεων εργασίας πάσχει από έλλειψη προσωπικού ενώ οι προσπάθειες για διασυνοριακή συνεργασία προσκρούουν σε διάφορα εμπόδια»

Το πρώτο ψήφισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές, με 586 ψήφους υπέρ, 58 κατά και 47 αποχές, προτείνει:
Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για ενδυνάμωση της επιθεώρησης εργασίας
Μέσα από το συγκεκριμένο ψήφισμα οι ευρωβουλευτές προτείνουν την δημιουργία μίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για επιθεωρητές εργασίας προκειμένου να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των επιθεωρητών εργασίας και να υπάρξει με αυτόν τον τρόπο διασυνοριακή συνεργασία για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Μέσα σε αυτήν την πλατφόρμα θα καταγράφονται ακόμη και εικονικές εταιρείες, αλλά και άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Άλλα μέτρα που εντοπίζονται στο ψήφισμα αυτό είναι η δημιουργία από την Επιτροπή μίας πανευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης με σκοπό την μείωση της αδήλωτης εργασίας.

Το δεύτερο μη δεσμευτικού χαρακτήρα ψήφισμα που εγκρίθηκε την ίδια μέρα με το προηγούμενο, εγκρίθηκε με 587 υπέρ, 65 κατά και 39 αποχές και αφορά την κοινωνική προστασία των αυτοαπασχολούμενων.
Κοινωνική Προστασία

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του ψηφίσματος οι ευρωβουλευτές ζητούν τα κράτη μέλη να μεριμνούν για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής κοινωνικής προστασίας των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων της ΕΕ, αλλά και τον καλύτερο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν κατακλείδι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των δύο ψηφισμάτων μη δεσμευτικού χαρακτήρα που ψήφισε βοηθά στην καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, της αδήλωτης εργασίας, αλλά και μεριμνά για την εφαρμογή καλύτερης κοινωνικής προστασίας από την πλευρά των κρατών μελών. Πιστεύω πως τα ψηφίσματα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν την βάση για περισσότερη διαβούλευση προκειμένου να εφαρμοστούν μέσω οδηγιών, από τα κράτη μέλη, πιο σωστές ρυθμίσεις σχετικά με την κοινωνική προστασία των εργαζομένων, αλλά και την αντιμετώπιση του κοινωνικού ντάμπινγκ.

Παλαιότερα άρθρα: