Πώς θα λειτουργεί το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών στο Δημόσιο και το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (εγκύκλιος)

dimosio vbnxz
Διαβάστε επίσης

Το ΥΔΜΗΔ εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την ανάπτυξη του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (Δ.Δ.Τ.), την ένταξη σε αυτό, τη λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) και την εγγραφή σε αυτό.

Α) Το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα έχει ως αντικείμενο:

α. Την καταγραφή, παρακολούθηση, αξιολόγηση των εξελισσόμενων αναγκών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

β. Την ταξινόμηση, ορθολογική κατανομή και ομογενοποίηση κατά το δυνατόν των παραπάνω αιτημάτων και αναγκών σε συμπαγή διακριτά έργα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Υφιστάμενο παράδειγμα τέτοιου έργου είναι το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» τόσο στη σημερινή του φάση «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» όσο και στη νέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

γ. Την διεκπεραίωση όλων των σταδίων και διαδικασιών υλοποίησης τέτοιων έργων (ένταξη, χρηματοδότηση, διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνισμών για την σύναψη σχετικών συμβάσεων)

δ. Την ανάπτυξη λοιπών δράσεων και υποσυστημάτων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας, διαχείρισης, ασφάλειας και διασύνδεσης των παραπάνω έργων

Β) Με το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθου 38 του Ν.3979/2011, εξοφλούνται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) που εγκαθίσταται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και τη λειτουργία του.

Εγκύκλιος

Παλαιότερα άρθρα: