Στρατηγικές αντιμετώπισης της Τουρκίας

AH-64D Apache
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Νικήτας

Στρατηγική είναι ο τρόπος της χρήσης/σύζευξης των υπαρχόντων μέσων για την επίτευξη εθνικών/πολιτικών στόχων (goals) από τους οποίους πηγάζουν οι (αντικειμενικοί) στόχοι (objectives) της εθνικής ασφάλειας (για την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων) εν όψει υπάρχουσας ή δυνητικής σύγκρουσης (υπαρκτών ή δυνητικών αντιπάλων). Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της στρατηγικής περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο άξονες: την τρέχουσα στρατηγική (current strategy), η οποία συνδυάζεται με ορατούς, απτούς και άμεσους στόχους και τη μελλοντική στρατηγική σχεδίαση (strategic planning), η οποία συνδυάζεται με ευρύτερους στόχους, μη-προσδιορισμένους με ακρίβεια, βασιζόμενους στο στρατηγικό όραμα (strategic vision), τυπικά σε βάθους δεκαπενταετίας.

Στις μέρες μας ο όρος υψηλή στρατηγική χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει όλα τα διαθέσιμα μέσα που δύναται να χρησιμοποιήσει ένα κράτος προκειμένου να πετύχει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους εθνικούς αντικειμενικούς του σκοπούς, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων. Η κατάλληλη στρατηγική εντοπίζει τις απειλές και προσδιορίζει τα ενδεδειγμένα μέσα αντιμετώπισης της. Κεντρική πτυχή της στρατηγικής είναι ο καθορισμός προτεραιοτήτων.

 1. Ανάσχεση (containment). Αυτή επιτυγχάνεται μέσω πλέγματος συμμαχιών γύρω από τα σύνορα της Τουρκίας (Αρμενία, Συρία και Ισραήλ).
 2. Υπονόμευση της Τουρκικής Εσωτερικής συνοχής. Ουσιαστικά πρέπει να παύσουμε την εσωτερική νομιμοποίηση του Νέο- οθωμανικού πολιτικού κατεστημένου μέσω της υποστήριξης των αντιφρονούντων και ενθάρρυνσης λαϊκών επαναστατικών κινημάτων.
 3. Επένδυση σε ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και μεγιστοποίηση των εθνικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Ο Αμυντικός Προϋπολογισμός οφείλει να αυξηθεί ώστε η Ελλάδα να διατηρεί επαρκή αποτρεπτική ισχύ.
 4. Επένδυση στην ποιοτική υπεροχή μέσω προηγμένης τεχνολογίας.
 5. Ενίσχυση των ανταγωνιστών της Τουρκίας πχ PKK.
 6. Υπονόμευση της διεθνούς εικόνας της Τουρκίας με σκοπό την εξωτερική από-νομιμοποίηση.
 7. Απόρριψη του κατευνασμού του αντιπάλου. Ο αντίπαλος οφείλει να γνωρίζει πως σε κάθε κίνηση του αυτός θα είναι υπεύθυνος για την κλιμάκωση της κρίσης.

Κεντρική πτυχή της στρατηγικής είναι ο καθορισμός προτεραιοτήτων. Οι παράμετροι χάραξης στρατηγικής εμπεριέχουν τα εξής:

 1. Διάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος.
 2. Καθορισμός των στόχων.
 3. Καθορισμός του αποτελεσματικότερου συνδυασμού μέσων για την προώθηση ιεραρχημένων πολιτικών σκοπών.
 4. Αποδεκτή στρατηγική στο εσωτερικό και εξωτερικό της  χώρας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ελληνικής στρατηγικής.

 1. Εξωτερική καταλληλότητα.
 2. Σχέση μεταξύ μέσων και σκοπών.
 3. Αποτελεσματικότητα κόστους / οφέλους.
 4. Εσωτερική συνοχή.

Η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα εθνικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και στην εξουδετέρωση των αντίστοιχων τουρκικών.

Παλαιότερα άρθρα: