Τράπεζα της Ελλάδος: Ορισμός της PQH ως ειδικού εκκαθαριστή για τα πιστωτικά ιδρύματα

bankofgreece1262012
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η απόφαση ΕΠΑΘ 182/1/4.4.2016, η οποία κατ’ εφαρμογή του ν.4336/2015με βάση την οποία η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει ως διαχειρίστρια την ανώνυμη εταιρεία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν ως μέτοχοι οι εταιρείες PwC Business Solutions Α.Ε., Qualco Α.Ε. και HoistKreditAktiebolag, και η οποία αντικαθιστά τους υφιστάμενους ειδικούς εκκαθαριστές και αναλαμβάνει τη διοίκηση του συνόλου των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων.

Αναλυτικότερα, ο Ειδικός Εκκαθαριστής θα διαχειρίζεται πλέον το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των ειδικών εκκαθαρίσεων, που ανέρχεται σε περίπου 9 δισ. ευρώ και αφορά σχεδόν εξ ολοκλήρου μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η λειτουργική ενοποίηση των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων και συγχρόνως διατηρείται η νομική αυτοτέλειά τους και η έννομη θέση των πιστωτών εκάστου.

Όπως αναφέρεται και μέσα στην απόφαση η εταιρεία αναλαμβάνει τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα με τις επωνυμίες: α) Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδικήεκκαθάριση, β) Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, γ) Proton τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση δ) Τράπεζα Probank Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ε)FBB – Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, στ) Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ζ) Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, η) Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, θ) Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ι) Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ια) Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ιβ) Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ιγ) Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ιδ) T-Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία υπό ειδική εκκαθάριση, ιε) Υπό εκκαθάριση Παλαιά Τράπεζα Κρήτης Α.Ε. (ν.2330/1995), καθώς και ιστ) του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυμη εταιρεία Χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό ειδική εκκαθάριση.

Βάσει της απόφασης της ΤτΕ ο Ειδικός Εκκαθαριστής υποχρεούται:

α) να υποβάλλει προς έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, αμελλητί και σε κάθε περίπτωση σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 40 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας οικονομικούς στόχους για το έτος 2016 για τα ανωτέρω υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματα.

Ομοίως, ο μόνος ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει προς έγκριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ετήσιους οικονομικούς στόχους, μέχρι την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου του έτους αναφοράς έτους, καθώς και αναπροσαρμοσμένους οικονομικούς στόχους, όταν αυτό επιβάλλεται από συνθήκες που δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί εύκολα όταν είχαν υποβληθεί οι ισχύοντες οικονομικοί στόχοι.

β) Να υποβάλλει προς έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, αμελλητί και σε κάθε περίπτωση σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 70 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο επί των επόμενων ενεργειών του για το έτος 2016 όσον αφορά τα ανωτέρω υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματα.

Ομοίως ο μόνος ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει προς έγκριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου του έτους αναφοράς έτους, καθώς και αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο εφόσον απαιτηθεί, μετά την πάροδο έξι μηνών από την παροχή έγκρισης για το προγενέστερα υποβληθέν.

Ακόμη, ο Ειδικός Εκκαθαριστής υποχρεούται να απέχει από κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων ή σε κάποια συναφή κατάσταση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την άρτια, αντικειμενική και αμερόληπτη εκτέλεση του έργου που του ανατίθεται με την παρούσα απόφαση.

Εν κατακλείδι, μέσα στην συμφωνία του τρίτου μνημονίου βρισκόταν και η εύρεση μίας ιδιωτικής εταιρείας προκειμένου να αναλάβει τα πιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται υπό ειδική εκκαθάριση. Στην ουσία μέσα στα ιδρύματα υπό εκκαθάριση βρίσκονται και όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία πλέον θα διαχειρίζεται η συγκεκριμένη εταιρεία.

Παλαιότερα άρθρα: