Υπουργείο Οικονομικών: Απαλλαγή ΦΠΑ για τις δωρεές που γίνονται για τους πρόσφυγες

untitled-1_7
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε μία ανακοίνωση στην δημοσιότητα, σύμφωνα με την οποία η Κυβέρνηση προχωρά σε απαλλαγή ΦΠΑ των δωρεών που γίνονται για τους πρόσφυγες. Η απαλλαγή αυτή για τις δωρεές νομοθετήθηκε μέσω του άρθρου 78 του σχεδίου νόμου με τίτλο: « Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης», το οποίο σημειωτέον έχει κατατεθεί με την μορφή του κατεπείγοντος.

Αναλυτικότερα, το άρθρο 78 του νομοσχεδίου αναφέρεται στα θέματα του ΦΠΑ και γράφονται τα ακόλουθα:

1. Στο τέλος της περίπτωσης β” της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000 Α” 248), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ως δώρα που επίσης εξαιρούνται θεωρούνται και τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014), στα εκκλησιαστικά ΝΠ, καθώς και στα ΝΠΙΔ ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 Α” 248) αντικαθίσταται ως εξής: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κατά περίπτωση η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.»

3. Το άρθρο 9 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 Α” 248) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9 Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών 1. Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η από υποκείμενο στο φόρο: α) χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτή, εφόσον κατά την απόκτηση των αγαθών αυτών δημιουργήθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου,

β) παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του, γ) χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του υποκειμένου που απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο φόρο.

Δεν εξομοιώνεται με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο για λόγους ανθρωπιστικούς. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται κατά περίπτωση οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης.»

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 Α” 248 ) προστίθενται περιπτώσεις ιβ” και ιγ” ως εξής: «ιβ) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β” της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων. ιγ) η παράδοση αγαθών σε πλοία και πλωτά μέσα του Ελληνικού Δημοσίου και σε πολεμικά πλοία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO, για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων που περισυλλέγουν.» 5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1/12/2015.

Η προσθήκη που έχει γίνει πλέον μέσω του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι το άρθρο 78:

- Απαλλάσσει από τον Φ.Π.Α., αναδρομικά από 1.12.2015, τις δωρεές ειδών και την παροχή υπηρεσιών, από επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) προς τους πρόσφυγες.

- Παρέχει κίνητρα στις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να υποβοηθηθεί η συμμετοχή τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από την ανθρωπιστική αυτή κρίση.

- Απαλλάσσει τα πλοία του Ελληνικού Δημοσίου και τα πολεμικά πλοία από την καταβολή του Φ.Π.Α. των αγαθών που προμηθεύονται για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων που περισυλλέγουν από τη θάλασσα, από τα νησιά, καθώς και από τις βραχονησίδες.

Εν κατακλείδι, η ρύθμιση αυτή βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός σχετικά με την βοήθεια που παρέχεται στους πρόσφυγες από φορείς εκτός της Κυβερνήσεως. Για παράδειγμα θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί ένα μητρώο στο αρμόδιο Υπουργείο που να μπορεί να συντονίσει ανάλογα με τις ανάγκες τους φορείς αυτούς, προκειμένου να βοηθούν εκεί που πραγματικά χρειάζεται βοήθεια το κράτος.

Παλαιότερα άρθρα: