Eurobank: 188 εκατ. Ευρώ τα οργανικά κέρδη

eurobank
Διαβάστε επίσης

Γράφει ο Γιάννης Κουτρουμπής

Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία της τράπεζας Eurobank, καταγράφονται οργανικά κέρδη 188 εκατ. ευρώ προ των προβλέψεων της τράπεζας στο δ΄ τρίμηνο του 2015, όταν το γ’ τρίμηνο καταγράφηκαν κέρδη 166 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν σε 181 εκατ. ευρώ, από 219 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και αυτό συνέβη λόγω ζημιών από τα χρηματοοικονομικά έσοδα.

Αναλυτικότερα, οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων ενισχύθηκαν περαιτέρω σε 271 εκατ. το δ΄ τρίμηνο, από 256 εκατ. το γ΄ τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 17,7% και διαμορφώθηκαν σε 2,665 δισ. ευρώ το 2015, από 2,264 δισ. το 2014, αποτελώντας το 6,5% των χορηγήσεων. Οι υψηλές προβλέψεις επιβάρυναν το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε – 175 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο και -1,2 δισ. ευρώ το 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το δ΄ τρίμηνο του 2015 αποτέλεσε μια περίοδο θετικών εξελίξεων για τη Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας κατά 2 δισ. ευρώ, με αποκλειστική συμμετοχή κεφαλαίων από την αγορά, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σημαντική εισροή καταθέσεων, η οποία συνετέλεσε στη μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θωρακίζει ακόμα περισσότερο την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (Phased-inCET1 – BaselIII) διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 17% επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του 2015, από 12,1% το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση κατά 643 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα, ενώ σε επίπεδο ομίλου η αύξηση ανήλθε συνολικά σε 1,4 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα και της προσέλκυσης νέων καταθέσεων στο εξωτερικό. H αύξηση των καταθέσεων και η διενέργεια συμφωνιών Repos στη διατραπεζική αγορά συνετέλεσαν στη μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε 24,3 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2016, από 31,6 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015.

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 206 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο, από 164 εκατ. το γ΄ τρίμηνο, λόγω των επιχειρηματικών δανείων, ενώ τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε 235 εκατ. ευρώ, από 166 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2015. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αποτελούσαν το 35,2% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος Δεκεμβρίου του 2015, από 35,0% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,8% στο τέλος Δεκεμβρίου.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 375 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα κυρίως της περαιτέρω μείωσης του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 17 μονάδες βάσης στο σύνολο του χαρτοφυλακίου έναντι του γ΄ τριμήνου 2015.

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε σε 2,09% το δ΄ τρίμηνο από 1,99% το γ΄ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανέκαμψαν από τα χαμηλά του γ΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε 62 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο, λόγω υψηλότερων εσόδων από τις χορηγήσεις, τη διαχείριση περιουσίας και τις εργασίες του δικτύου καταστημάτων. Τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 7,2% έναντι του γ΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε 437 εκατ., ενώ τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 6,9% σε 430 εκατ., καθώς τα χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα ήταν αρνητικά κατά 8 εκατ., έναντι κερδών 54 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,8% σε συγκρίσιμη βάση το 2015 και διαμορφώθηκαν σε 975 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες προσωπικού υποχώρησαν κατά 5,5% σε 529 εκατ. ευρώ, τα διοικητικά έξοδα κατά 3,8% σε 363 εκατ. ευρώ και οι αποσβέσεις παγίων κατά 15,7% σε 83 εκατ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις, καθώς για πρώτη φορά μετά το 2011 επιτεύχθηκαν κέρδη σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 67 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι ζημιών ύψους 182 εκατ. το 2014, με τα κέρδη το Δ΄ τρίμηνο να ανέρχονται σε 15 εκατ. ευρώ
Τέλος, οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) για τον όμιλο παρέμειναν στα επίπεδα του εννεαμήνου 2015 και διαμορφώθηκαν σε 51,7 δισ. ευρώ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθαν σε 26,8 δισ. και 24,8 δισ. αντίστοιχα στο τέλος του 2015. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 126,9%, από 133% το εννεάμηνο του 2015.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης δήλωσε σχετικά: «Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα αβέβαιες και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, επιβαρυνόμενες από τη χειροτέρευση του διεθνούς οικονομικού κλίματος. Η παράταση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, σε συνδυασμό με το μεγάλο θέμα του προσφυγικού κύματος, διατηρούν κλίμα ρευστότητας και υπονομεύουν τις προσπάθειες για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η ταχεία θετική αντιμετώπισή τους, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα αποτελέσει σημείο καμπής για την ενίσχυση της σταθερότητας, τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων, ιδιαίτερα αναγκαίων για να καλύψουν το τεράστιο εγχώριο αποταμιευτικό και επενδυτικό κενό, και την έναρξη της συζήτησης για την περαιτέρω απομείωση του δημοσίου χρέους.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες να επιστρέψει μετά από έξι χρόνια σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στο 2016 και να αρχίσει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, κάτι που είναι σήμερα αναγκαίος όρος για την παράλληλη κοινωνική και οικονομική ανόρθωση της χώρας. Η δρομολόγηση αυτών των εξελίξεων, με τρόπο ώστε να υπάρξουν το ταχύτερο ορατά σημάδια ανάκαμψης, αποτελεί ζωτική και επείγουσα ανάγκη, καθώς πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις τόσο στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον όσο και στη γεωγραφική μας περιοχή, με άμεση αποτύπωση στο εσωτερικό και ορατό τον πιθανό αντίκτυπο στην οικονομία.

Με πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας απέναντι στις εθνικές προκλήσεις, με συγκλίσεις και στοίχιση δυνάμεων σε μια στρατηγική εξόδου της χώρας από την κρίση, το 2016 μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη του ενάρετου κύκλου για την ελληνική οικονομία.»

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Παρά το αρνητικό περιβάλλον, οι επιδόσεις της Eurobank πείθουν για την ορθότητα του στρατηγικού μας σχεδιασμού, τον οποίο εφαρμόζουμε σταθερά και με επιταχυνόμενους ρυθμούς.

Η βελτίωση των εσόδων από τόκους, η ανάκαμψη των προμηθειών και η αύξηση των καταθέσεων κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015 ξεχωρίζουν ως τα κυριότερα θετικά στοιχεία των αποτελεσμάτων μας. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,8% σε συγκρίσιμη ετήσια βάση. Η ισχυρή αύξηση των καταθέσεων τόσο σε επίπεδο τραπέζης όσο και ομίλου ενίσχυσε τη ρευστότητα και επέτρεψε τη σημαντική μείωση της εξάρτησης από το ευρωσύστημα και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης.

Οι διεθνείς δραστηριότητες, που επέστρεψαν για πρώτη χρονιά σε κερδοφορία ύστερα από το 2011, αποδεικνύουν τις προοπτικές και τη δυνατότητά τους για ουσιαστική συμβολή στον ισολογισμό μας. Για το 2016, βασικές μας προτεραιότητες παραμένουν αφενός η ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εκμεταλλευόμενοι την περαιτέρω βελτίωση της εσωτερικής μας υποδομής αλλά και σημαντικές αλλαγές που έχουν ήδη γίνει ή αναμένονται στο θεσμικό πλαίσιο, με στόχο τη σημαντική μείωση του ύψους τους σε ορατό βάθος χρόνου, η επάνοδος των καταθέσεων, η χρηματοδότηση νέων υγιών επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά και ο περαιτέρω έλεγχος του κόστους.

Παρότι η παράταση του καθεστώτος των capitalcontrols στην Ελλάδα, αλλά κυρίως η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση του προγράμματος δρουν ανασταλτικά στην οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, κεντρικός μας στόχος παραμένει η επιστροφή στην κερδοφορία μέσα στο τρέχον έτος, μέσω περαιτέρω αύξησης των εσόδων προ προβλέψεων, σημαντικού περιορισμού των προβλέψεων και ενίσχυση της κερδοφορίας των διεθνών μας δραστηριοτήτων.»

Εν κατακλείδι, είναι πολύ σημαντικό μία τράπεζα που μόλις έχει ανακεφαλαιοποιηθεί και χωρίς να μπορεί να εκτελεί όλες τις τραπεζικές λειτουργίες να έχει τόσα πολλά κέρδη ιδιαίτερα σε ένα τρίμηνο που η χώρα βιώνει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα που δεν είναι οικονομικού χαρακτήρα.

Παλαιότερα άρθρα:

11 απαντήσεις στο “Eurobank: 188 εκατ. Ευρώ τα οργανικά κέρδη”

  1. I simply want to mention I am very new to weblog and actually savored this web page. Most likely I’m want to bookmark your website . You actually have good articles. Many thanks for sharing your website.

  2. Good day! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly.

  3. I truly love your website.. Excellent colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal site and would like to find out where you got this from or what the theme is called. Many thanks!

  4. I used to be very happy to find this net-site.I wanted to thanks in your time for this excellent learn!! I definitely enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

Σχολιάστε